Logo

Platforma zakupowa PKP Intercity Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Information clause 

Information clause for the company: PKP INTERCITY S.A.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z aplikowaniem na Platformie eB2B w domenie PKP Intercity S.A.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że

A. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Intercity S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, e-mail: sekretariat@intercity.pl tel.: 22 47 45 500;
B. W PKP IC powołano Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: 
iod@intercity.pl tel. 48 22 474 21 15;
C. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO w związku z aplikowaniem za pośrednictwem Platformy eB2B w domenie PKP Intercity S.A. w zakresie danych udostępnionych przy zakładaniu konta;
D. dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania przez Panią/ Pana konta na Platformie w domenie PKP Intercity S.A.;
E. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
F. posiada Pani/Pan

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
e. prawo do usunięcia danych osobowych;
f. prawo do przenoszenia danych osobowych;
g. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych